Kostakis Lab: Polynuclear Inorganic Clusters Database

Clusters

Search the database


Showing table by Total Nuclearity in descending order

Reference codeAuthorsSpace GroupYearTotal NuclearityMetalMotif
BIYCIW Xiang-Jian Kong, Yan-Ping Ren, Wen-Xian Chen, La-Sheng Long, Zhiping Zheng, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng R-3 2008 108 Ni/Gd 2,2,2,2,2,2,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8M108-1
BEQXEB A.J.Tasiopoulos, A.Vinslava, W.Wernsdorfer, K.A.Abboud, G.Christou P6 2004 84 Mn 3,5,6M84-1
JOGCOY Tao Liu, Yan-Juan Zhang, Zhe-Ming Wang, Song Gao R-3c 2008 64 Fe 4,7M8-2
SAZKIP Ji-Dong Leng, Jun-Liang Liu, Ming-Liang Tong P-1 2012 60 Cu/Gd 4,4,5,6M60-1
SAZKEL Ji-Dong Leng, Jun-Liang Liu, Ming-Liang Tong P-1 2012 60 Cu/Dy 4,4,5,6M60-1
YAWHAG Nanfeng Zheng, Xianhui Bu, Haiwei Lu, Qichun Zhang, Pingyun Feng P23 2005 54 Cd 3,6,7,9,12,12M54-1
YAWGOT Nanfeng Zheng, Xianhui Bu, Haiwei Lu, Qichun Zhang, Pingyun Feng F-43c 2005 54 Cd 3,6,7,9,12,12M54-1
YAWGUZ Nanfeng Zheng, Xianhui Bu, Haiwei Lu, Qichun Zhang, Pingyun Feng F-43c 2005 54 Cd 3,6,7,9,12,12M54-1
FURZIC T.Kurashina, S.Aoki, R.Hirasawa, T.Hasegawa, Y.Kasahara, S.Yoshida, K.Yoza, K.Nomiya P21/m 2009 51 W (3,3,4,4,4,4,4,4,4M17-1)3
LIHCEL Xiang-Jian Kong, Yan-Ping Ren, La-Sheng Long, Zhiping Zheng, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng R-3 2007 50 Ni/La 2,6M50-1

Showing first 10 records. Show all